Przepisy, ustawy i normy inwentaryzacji budowlanej

 

Prezentujemy naszym klientom ustawy, zarządzenia, przepisy i normy określające dla jakich celów niezbędna jest dokumentacja  inwentaryzacyjna, a także jakie wymogi musi spełniać wykonana inwentaryzacja. Zamieszczamy także wytyczne opracowane przez organizacje i  instytucje odpowiedzialne za określony rodzaj działalności gospodarczej.
   Nasza znajomość prawa gwarantuje zleceniodawcy że inwentaryzacja  wykonana przez nas będzie  zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.
 
 

Obliczanie powierzchni mieszkalnych

W świetle ustawy o normalizacji nie obowiązuje żadna Polska Norma do obliczania powierzchni lokali mieszkalnych.

W związku z tym  bałaganem prawnym w praktyce stosować możemy dwa uregulowania:
PN-70/B-02365 z 30 czerwca 1970 r. i PN-ISO 9836 -1997 z 28 października 1997 r. Te normy bardzo się różnią między sobą.

Procedury obmiaru i porównanie obowiązujących norm

 

Kiedy jest wymagana inwentaryzacja budowlana

Z uwagi na wymogi prawa budowlanego:
 • Remont budynku,
 • Przebudowa domu
 • Nadbudowa domu
 • Wymiana konstrukcji dachu
 • Powiększanie lub wycinanie nowych otworów okiennych
 • Ocena stanu technicznego budynku

  _____________________________

Pod wydzielenie osobnych ksiąg wieczystych dla poszczególnych lokali mieszkalnych oraz użytkowych.

Z punktu widzenia ustawy o własności lokali, dokumentacja budynku nie jest potrzebna. Jednak praktycznie będzie bardzo użyteczna, szczególnie w określaniu kształtu lokali (wyodrębnionych i nadających się do wyodrębnienia) i określaniu które części budynki stanowić będą nieruchomość wspólną. Oczywiście warto sporządzić i wykorzystać do powyższych celów taką dokumentację, co pozwoli w przyszłości uniknąć wielu bardzo poważnych problemów. Dla wyodrębnienia lokalu, potrzeba jego określenia w sposób umożliwiający dosyć precyzyjny zapis w księdze wieczystej. Z praktyki jak wiadomo, jest to opis często pobieżny, bez szczególnych wymagań. Rodzi to później poważne konsekwencje. Często w praktyce spotyka się żądania właścicieli lokali nabytych od gminy, aby gmina wydała im dokumentację budynku, lub w jej braku na własny koszt ją sporządziła. Jeśli gmina taką dokumentację posiada - jest zobowiązana do jej udostępnienia. Brak jest niestety jednak podstaw prawnych do żądania sporządzenia dokumentacji przez byłego właściciela na jego koszt. Racje praktyczne (potrzeba) nie rodzą tutaj żadnego roszczenia po stronie nabywców mieszkań, którzy nabyli swoje lokale w stanie bez dokumentacji.
 Obowiązek wytworzenia dokumentacji budynku spoczywa na aktualnym właścicielu - a więc po sprzedaży lokali na wspólnocie. Jeśli ktoś nabył lokal w budynku bez dokumentacji, nie może podnosić roszczenia do sprzedawcy, gdyż brak dokumentacji nie stanowi wady nieruchomości. Jest to element stanu faktycznego nieruchomości, o którym nabywcy z łatwością mogli się dowiedzieć.

_______________________________

Wymogi ustawy z dnia 11 maja 2007 r.
o tworzeniu i działaniu wielko-powierzchniowych obiektów handlowych Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 127 poz. 880
(Dz. U. z dnia 17 lipca 2007 r.)
 

 • Ustawa nakłada na właściciela obowiązek przedstawienia we wniosku o pozwolenie na budowę lub użytkowanie wielkości  powierzchni sklepowej (niezależnie od asortymentu) pomierzonej z natury jeżeli powierzchnia ta przekracza 400 m kw. Zgodnie z ustawą wielkopowierzchniowy obiekt handlowy to obiekt o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2, w którym prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa. Przez powierzchnię sprzedaży należy rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.).
   

 • dotyczy ten obowiązek każdego właściciela kiedy podejmuje się zamiar budowy obiektu handlowego oraz przebudowy istniejącego obiektu dotychczas niewykorzystywanego do działalności handlowej, a także łączenie obiektów handlowych, jeżeli w wyniku takiego działania powstanie wielkopowierzchniowy obiekt handlowy .
   

  Ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

__________

Dla zapewnienia bezpieczeństwa transakcji kupna - sprzedaży budynku

 Jeśli kupujemy dom, budynek, hale, magazyny, biurowce warto zamówić inwentaryzację budowlaną z nowymi rysunkami i pomiarami pomieszczeń wykonaną z natury przez niezależną firmę w tym przypadku przez firmę WYMIAR.  Warto także zwrócić się po wykonaniu inwentaryzacji  do eksperta o wydanie opinii o jego stanie technicznym przed podjęciem ostatecznej decyzji zakupu lub wynajęcia. Koszty inwentaryzacji
i opinii są zwykle niewspółmierne małe w stosunku do ewentualnych strat kupującego w przypadku ujawnienia się później nieprzewidzianych wad lub błędnie podanej przez sprzedającego wielkości powierzchni użytkowej.