Procedury obmiaru  w inwentaryzacji budowlanej - normy
 

 

Obmiar wykonujemy zgodnie z normami PN-70/B-02365 i PN-ISO 9836:1997. Z uwagi na różnice pomiędzy obowiązującymi  normami w sposobie wykonywania obmiaru  podajemy  zalecenia wg. obu norm.
   
 Tabele porównawcze
 
Lp. Przedmiot i sposób obmiaru Według PN-70/B-02365 Według PN-ISO 9836:1997
1. Obmiar pomieszczenia wykonuje się na poziomie 1,0 m nad podłogą na poziomie podłogi
2. Obmiar pomieszczenia wykonuje się w świetle ścian ograniczajacych w stanie surowym, tzn. bez tynków i okładzin wykonywanych na miejscu*) w stanie całkowicie wykończonym
3. Wnęki w ścianach o powierzchni do 0,1 m2 nie dolicza się do powierzchni pomieszczenia jak w PN-70/B-02365
4. Wnęki w ścianach o powierzchni powyżej 0,1 m2 dolicza się do powierzchni pomieszczenia nie dolicza się do powierzchni pomieszczenia
5. Przejścia w ścianach, drzwiach i oknach ( balkonowych) nie dolicza się do powierzchni pomieszczenia jak w PN-70/B-02365
6. Pilastry i inne występy ścienne o powierzchni do 0,1 m nie potrąca się z powierzchni pomieszczenia jak w PN-70/B-02365
7. Pilastry i inne występy ścienne o powierzchni powyżej 0,1 m2 potrąca się z powierzchni pomieszczenia i dolicza do powierzchni konstrukcji nie potrąca się z powierzchni pomieszczenia
  Dokładność pomiarów i obliczeń:  
     - pomiaru liniowego
     - powierzchni         
- do 0,01m                              - do 0,1 m - do 0,01m            -             - do 0,1 m
*) Przy pomiarze z natury pomieszczeń i budynków w stanie wykończonym dodaje się grubość tynku wewnętrznego - 2 cm, zewnętrznego - 3 cm.
     
     
     
Lp. Zalicza się do powierzchni pomieszczenia Według PN-70/B-02365 Według PN-ISO 9836:1997
1. Powierzchnia o jednakowej wysokości w 100% w 100%
2. Część pomieszczenia o wysokości wyższej od poziomu danej kondygnacji nie wyodrębnia się
z powierzchni całego pomieszczenia
wyodrębnia się i liczy oddzielnie powierzchnię obydwu części pomieszczenia
3. Powierzchnia pomieszczenia ze skośnym sufitem

 - o wysokości powyżej 2,20 m liczy się w 100%,
- o wysokości od 1,40 m do 2,20 m liczy się w 50%  
- poniżej 1,40 m nie wlicza się do powierzchni pomieszczenia

powierzchnię pomieszczenia liczy się
w całości, zgodnie
z powierzchnią jego podłogi, ale dzieli się ją na 2 części:  - część o wysokości 1,90 m i więcej,                             - część o wysokości poniżej 1,90 m, która może być zaliczona wyłącznie do powierzchni pomocniczej     - wg § 72 ust. 1 WT-1994*)
4. Powierzchnie zewnętrzne nie zamknięte ze wszystkich stron, dostępne z danego pomieszczenia (balkony, loggie, tarasy itp..) nie wlicza się do powierzchni pomieszczenia (ani mieszkania lub lokalu użytkowego)

dolicza się do powierzchni pomieszczenia (mieszkania, lokalu użytkowego
wykazując oddzielnie:         - powierzchnie nie nakryte (balkony, tarasy)                 - powierzchnie nakryte (loggie)

*) Chodzi o rozporządzenie MGPiB z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 1999 r. nr 15 poz. 140)

Nasza porada: Z uwagi na liczne duże błędy budowlane zalecamy, oprócz typowych pomiarów długości i wysokości  przeprowadzenie dodatkowych pomiarów także innych elementów inwentaryzowanego pomieszczenia (pochyłości płaszczyzny ścian - kątów przylegania, spadków stropów).

Powrót do poprzedniej strony