Projekty i wykonawstwo ociepleń budynków
usługi    informacje    porady  

„WYMIAR Artur Łuczak”  Warszawa
Tel. 606-216-282
 
   
     
 
 
 

Projekty budowlane ocieplenia budynku- Warszawa

Strona główna

   

Projekty i wykonawstwo ociepleń budynków Warszawa i kraj


Nasza firma przeprowadzi dla Państwa cały proces termo modernizacyjny począwszy od opracowania audytu energetycznego budynku, projekt ocieplenia budynku, aż po usługę wykonawczą ocieplenia.
Współpracujemy z profesjonalnymi firmami wykonawczymi specjalizującymi się w usługach ocieplenia budynków, sprostamy każdemu wyzwaniu.

Co jest potrzebne do budowlanego projektu ocieplenia?

• Audyt energetyczny budynku - element

  Projekty ociepleń wymagają opracowania zakresu oraz parametrów techniczne i ekonomicznych przedsięwzięcia termo modernizacyjnego budynku, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do budowlanego  projekt ociepleń.

• Inwentaryzacja architektoniczno budowlana elewacji


Do wykonania projektu ociepleń niezbędne są rysunki architektoniczne wszystkich elewacji budynku, wraz z opisem najlepiej w wersji elektronicznej.

Audyt i inwentaryzacja, są wytycznymi do budowlanego projektu ocieplenia w skład którego wchodzi:

1) projekt budowlany,
2) kosztorys inwestorski,
3) przedmiar,
4) wersja elektroniczna projektu ocieplenia,

Ad.1 Budowlany Projekt Ocieplenia zawiera:

a. Projekt zagospodarowania terenu działki
b. Opis techniczny obiektu
c. Opis planowanych robót
d. Obliczenia parametrów cieplno-wilgotnościowych
e. Opinie i uzgodnienia
f. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania prac ocieplenia elewacji
g. Instrukcje i warunki wykonywania prac
h. Rysunki i detale architektoniczno konstrukcyjne

Ad. 2 Kosztorys inwestorski realizacji ociepleń budynku

i. Kalkulacja uproszczona, polegająca na obliczeniu wartości kosztorysowej robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych.

Ad. 3 Przedmiar robót ocieplenia budynku

j. Opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót ocieplajacych, wraz z określeniem rodzaju, sposobu wykonania i ilości, stworzone przed realizacją ocieplenia budynku.

Kiedy nie musimy wykonywać projektu ocieplenia?


• Zgodnie z Art. 29 ust.2 pkt. 4 prawa budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na ociepleniu budynków o wysokości do 12m.

Czy w związku z tym nie należy nic robić ocieplając budynek?

• Prace ocieplenia budynku należy zgłosić właściwemu organowi wg Art. 30 ust. 1 pkt. 2

Co należy umieścić w zgłoszeniu ocieplenia?

• Określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych ocieplenia,
• Określić termin rozpoczęcia prac ocieplenia,
• Dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, której dotyczą roboty ocieplenia Art. 32 ust. 4 pkt. 2
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ nakłada, w drodze postępowania na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów np.:

• Szkice lub rysunki ocieplenia
• Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami


Kontakt w sprawie projektów lub wykonawstwa ocieplenia budynku:

Tel. 606-216-282
e-mail: poczta@wymiar.eu
 

 projekty ociepleń budynków • wykonawstwo ocieplenia budynków • audyt energetyczny budynku

 
       
 
Informacje
o firmie
   
       
 
Nasza misja
i referencje
   
       
 
Know-how - nasza technologia
   
       
 
Inwentaryzacje budowlane - przykłady realizacji
   
       
 
Zakres inwentaryzacji budowlanej
i  fotograficzn
ej
   
       
 
Przepisy, ustawy
 normy inwentaryzacji budowlanej
   
       
 
Procedury obmiaru
w inwentaryzacji budowlanej - normy
   
 

Inwentaryzacja fotograficzna budowli i terenów pod inwestycje

   
 

Kontakt
do firmy

   
 

Projekty ociepleń
budynku