Regulamin korzystania z serwisu internetowego WYMIAR
 

 

I. Uwagi ogólne:

 1. www.wymiar.eu jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest WYMIAR .Artur Łuczak z siedzibą w Warszawie przy ul. Jesiotrowej 19a wpisany do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 449614 (zwana dalej "WYMIAR").
   
 2. Każda osoba która  korzysta z niniejszego serwisu internetowego tym samym akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
   
 3. Niniejszy serwis www.wymiar.eu, (zwany dalej "serwisem" bądź "witryną") jest stroną (witryną) internetową zawierającą informacje na temat usług inwentaryzacji i fotografowania. Niektóre informacje i materiały znajdujące się w serwisie w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z WYMIAR Artur Łuczak i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu.
   
 4. WYMIAR Artur Łuczak zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników. 
   
 5. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) a zawartość niniejszego serwisu nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 9 przywołanej w niniejszym punkcie ustawy.
   
 6. Informacje o działalności firmy WYMIAR Artur Łuczak udzielane są mediom prasowym w trybie art. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5 poz. 24 ze zm.) wyłącznie po wysłaniu zapytania na następujący adres e-mail poczta@wymiar.eu wraz z podaniem danych osoby oraz redakcji występującej z żądaniem podania tych informacji.

II. Odpowiedzialność użytkownika

 1. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu.
   
 2. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
   
 3. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich. 
   
 4. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie WYMIAR Artur Łuczak oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku. 
   
 5. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub celowych zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, w tym także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw WYMIAR Artur Łuczak, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę.
   

III. Odpowiedzialność WYMIAR Artur Łuczak

 1. WYMIAR Artur Łuczak informuje, że dane i informacje podane na stronach niniejszego serwisu oraz na stronach do których niniejszy serwis zawiera odesłania (linki) nie stanowią, w rozumieniu przepisów prawa, oferty jakichkolwiek usług, w tym usług budowlanych, projektowych bądź inwestycyjnych świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom WYMIAR Artur Łuczak, i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. 
   
 2. WYMIAR Artur Łuczak nie odpowiada za zawartość innych witryn i stron internetowych połączonych z serwisem www.wymiar.eu za pomocą linków do lub z niniejszej witryny.
  Połączenie się z witrynami lub stronami innymi niż serwis www.wymiar.eu odbywa się całkowicie na własne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika. WYMIAR Artur Łuczak nie udziela jakichkolwiek gwarancji, bezpośrednich ani dorozumianych, odnośnie dokładności, ważności, legalności i innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych w witrynach nie należących do serwisu www.wymiar.eu. 
   
 3. WYMIAR Artur Łuczak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na przedstawionych informacjach i danych, a w szczególności przytoczonych ustaw, analiz, informacji bądź dokumentacji produktów. Odpowiedzialność  z tytułu użytkowania niniejszego serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik. 
   
 4. W przypadku otrzymania uzasadnionych  w ocenie WYMIAR Artur Łuczak, wiadomości, iż w serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich WYMIAR Artur Łuczak podejmie odpowiednie działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości i przywrócenia stanu zgodnego z prawem i dobrymi obyczajami. 
   
 5. WYMIAR Artur Łuczak nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zawierających materiały opublikowane w serwisie www.wymiar.eu, za wyjątkiem przypadków określonych w ustawach.
   
 6. Wszelkie informacje opublikowane przez  nie są  czynnościami doradztwa inwestycyjnego czy budowlanego jak też nie stanowią wykładni przepisów prawa. Publikowane na stronach serwisu www.wymiar.eu   ustawy i rozporządzenia dla naszych użytkowników są jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. WYMIAR Artur Łuczak nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie opublikowanych informacji. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Wszystkie informacje publikowane w serwisie są bezpłatne. 
   
 7. WYMIAR Artur Łuczak zastrzega sobie prawo do nie udzielania żadnych informacji, porad, bądź odpowiedzi na jakiekolwiek pytania, w tym odpowiedzi na zapytania ofertowe zadane za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adresatem jest WYMIAR Artur Łuczak, a w szczególności odpowiedzi na złożone w powyższy sposób oferty pracy. 
   
 8. WYMIAR Artur Łuczak nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. 
   
 9. WYMIAR Artur Łuczak informuje, iż niniejszy serwis internetowy nie służy do zawierania na odległość umów dotyczących usług projektowych w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) jak również nie jest wykorzystywany do świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
   
 10. WYMIAR Artur Łuczak nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wynikać  z korzystania z niniejszego serwisu, w tym przeglądania jego stron bądź z pobrania z tej witryny jakichkolwiek treści i materiałów. 
   
 11. WYMIAR Artur Łuczak nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą WYMIAR Artur Łuczak
   

IV. Zastrzeżenia techniczne

 1. Ze względu na techniczne ograniczenia WYMIAR Artur Łuczak nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika bezbłędnie, i w pełni kompletne.. WYMIAR Artur Łuczak nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w serwisie, a także ich funkcjonowanie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał. 
   
 2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu WYMIAR Artur Łuczak nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji danych elektronicznych, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami w przesyłaniu informacji. 
   
 3. WYMIAR Artur Łuczak nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje elektroniczne są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.
   

V. Prawa autorskie
 

 1. Wszystkie  treści zawarte w serwisie internetowym WYMIAR Artur Łuczak między innymi materiały pisemne takie jak komentarze, artykuły, felietony, zdjęcia, mapy, plany grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownicy serwisu zobowiązani są do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy. 
   
 2. Zawartość niniejszego serwisu może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego w Ustawie o prawach autorskich.. Wykorzystanie serwisu www.wymiar.eu w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia - licencji ze strony WYMIAR Artur Łuczak i na warunkach określonych przez WYMIAR Artur Łuczak.
   
 3. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na witrynach WYMIAR Artur Łuczak podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach. 
   
 4. W przypadku wyrządzania szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody WYMIAR Artur Łuczak na zasadach ogólnych. 
   
 5. Publikacja linku do niniejszego serwisu w innych serwisach wymaga pisemnej zgody WYMIAR Artur Łuczak udzielonej pod rygorem nieważności. W przypadku wyrządzania szkody z powodu publikacji linku do niniejszego serwisu bez pisemnego zezwolenia osoba lub podmiot który naruszył tę zasadę będzie on zobowiązany naprawienia szkody WYMIAR Artur Łuczak na zasadach ogólnych. 
   

VI. Ochrona danych osobowych
 

 1. Wszelkie informacje o charakterze danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), przekazywane do WYMIAR Artur Łuczak pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do WYMIAR Artur Łuczak za pomocą niniejszego serwisu jest równoznaczne z udzieleniem WYMIAR Artur Łuczak zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w informacji administratora danych osobowych w pkt 3 poniżej. Utrwalenie wszelkich danych osobowych w zbiorze danych osobowych WYMIAR Artur Łuczak i ich przetwarzanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody polega na „kliknięciu” myszką w odpowiednim polu na stronie internetowej, które jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczoną na stronie klauzulą o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami przywołanej w niniejszym punkcie ustawy. 
   
 2. Nadesłanie przez użytkownika niniejszego serwisu listu elektronicznego (e-mail) na którykolwiek adres e-mail podany na witrynach internetowych WYMIAR Artur Łuczak jest równoznaczne z udzieleniem dla WYMIAR Artur Łuczak przez użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz na wykorzystanie przez WYMIAR Artur Łuczak środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271), w celach określonych w informacji administratora danych zamieszczonej w niniejszym rozdziale. 
   
 3. Korzystając ze stron serwisu internetowego WYMIAR Artur Łuczak użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają i nie mogą mieć charakteru poufnego i mogą być narażone na zniekształcenie, utratę bądź ingerencję osób trzecich.

VIII. Postanowienia końcowe
 

 1. Wszelkie ewentualne spory związane ze stosowaniem niniejszego regulaminu i funkcjonowaniem niniejszego serwisu rozstrzygają sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę WYMIAR Artur Łuczak. 
   
 2. WYMIAR Artur Łuczak zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na witrynie WYMIAR Artur Łuczak i wchodzą w życie z dniem publikacji.
   

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

 • WYMIAR Artur Łuczak.  informuje, iż jej siedziba znajduje się przy ul. Jesiotrowej 19a w Warszawie, i że jest wpisana do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 449614.
 • Na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody w sposób określony w pkt 1 niniejszego Rozdziału WYMIAR Artur Łuczak może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
 1. badanie rynku usług, 
 2. prowadzenie statystyk na użytek WYMIAR Artur Łuczak 
 3. marketing, w szczególności poprzez reklamowanie oraz oferowanie produktów i usług WYMIAR Artur Łuczak oraz instytucji współpracujących z WYMIAR Artur Łuczak, 
 4. prowadzenia rekrutacji pracowników (dotyczy wyłącznie danych przesłanych na adresy e-mail WYMIAR Artur Łuczak)
 • WYMIAR Artur Łuczak informuje, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści i poprawiania danych osobowych oraz że podanie przez Pana/Panią tych danych jest dobrowolne. 
   
 • WYMIAR Artur Łuczak informuje, że podanie przez Pana/Panią danych jest niezbędne do skontaktowania się z Panem/Panią w celach podanych przez Pana/Panią oraz określonych przez WYMIAR Artur Łuczak w niniejszej informacji administratora danych.